1. AMARO ART  מספק שירותי אינטרנט שונים באתר שכתובתו Amaroart.com

2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של השירותים שיתבצעו באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או הלקוח לתנאי תקנון זה.

3. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין AMARO ART וזאת בנוסף להזמנת השירות הפרטנית שביצע הלקוח מהחבר. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן.

הלקוח מאשר בזה ומצהיר כי גילו הינו למעלה מ- 18 שנים וכי הוא בעל כשרות משפטית מלאה לביצוע כל פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות מכל גורם נוסף.

ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי החברה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו.

4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השירותים

6. AMARO ART רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

7. השירותים שמספק AMARO ART בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברות איתן אנחנו עובדים, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

שירותי נגישות

8. שירות ניגושות האתרים אותו מספק AMARO ART לאתרים חדשים, כולל כפתור נגישות בסיסי המיועד לסייע ולהקל על אנשים עם מוגבלויות.
עם זאת AMARO ART אינו רכז נגישות, ואינו מספק פיתרון נגישות כולל הנדרש בחוק הישראלי.
על מנת להשלים התאמת נגישות מלאה יש להשתמש בגורם צד שלישי.

חשבונות ותשלומים

9. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי  AMARO ART במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור וכן בדמי טיפול בסך של 250 ₪ לכל שעת עבודה.

10. המחיר עבור השירותים המסופקים מתפרסם באתר ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של AMARO ART. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק.

11. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו בכל עת על ידי כניסה לאזור האישי וביטול המנוי.

12. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, יקבל הלקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של האתר בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

13. AMARO ART יספק ללקוח חשבונית מס/קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מאושרת על ידי רשויות המס.

קניין רוחני

14. כל זכויות הקניין הרוחני של AMARO ART, האתר והשירותים הניתנים על ידו, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרים, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושו וקניינו הבלעדיים של AMARO ART ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לו רישיון שימוש בהם.

15. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתים ובסיסי הנתונים (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר ובסיסי הנתונים שלו, באופן מסחרי ו/או פרטי.

16. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי האתר על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח אולם, הלקוח נותן לAMARO ART הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתו של AMARO ART.

מידע, אבטחת מידע ופרטיות

17. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי האתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח. הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין. AMARO ART אינו אחראי להמצאות המידע, תקינותו או שלמותו, ואינו אחראי לאובדנו בשום מקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, AMARO ART אינו אחראי לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתי האתר על ידי הלקוח או עבורו בין ששירות זה הוזמן ובין שלא הוזמן ממנו, וכן לנתונים המועברים במסגרת השירותים, ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי האתר, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

18. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו לAMARO ART ו/או ללקוחותיו כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, AMARO ART שומר לעצמו את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח.

19. כל המידע והתכנים אשר יועלו על ידי הלקוח לשרתי האתר לא יגולו לאף צד שלישי כל שהוא למעט (1) על פי בקשתו של הלקוח; (2) לצורך מתן השירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח (3) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

20. מבלי לגרוע מכלליות האמור כל שימוש ו/או צפייה ו/או גלישה ו/או רכישה של שירותי AMARO ART שתתבצע באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות המפורטת בהמשך עמוד זה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

שימוש יתר במשאבים

21. AMARO ART שומר לעצמו את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס תעבורה, CPU, נפח אחסון וכד'. הלקוח אינו מורשה לבצע שימוש בתכנות, תעבורת נתונים, הודעות דואר או כל שימוש במשאבי השרת אשר מנצלות שטח אחסון רב יותר מכפי שהוסכם ומוגדר בהזמנת השירות שהלקוח בחר. בכל מקרה בו יחרוג הלקוח מהמשאבים אשר הוקצו והוסכמו בהזמנת הלקוח, AMARO ART יידע את הלקוח בדבר החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.

22. בגין חריגה אשר תמשך למעלה מ- 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור יידרש הלקוח לשדרג את השירות ולשלם בגינו בהתאם למחירים המפורטים באתר או להפסיק את השימוש החריג, לאלתר.
לא פעל הלקוח כאמור, ו/או במידה והחריגה, תפגע ביכולתו של AMARO ART לספק שירות ללקוחותיו יחויב הלקוח בתשלום נוסף של רוחב פס נוסף לחודש -10 ₪ (כולל מע"מ) לכל 1GB נוספים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור ל AMARO ART, לרבות השעיית ו/או ביטול השירות לאתר.

אחריות ושיפוי

23. AMARO ART עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת השירותים שמספק בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של האתר, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

24. בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים. קרי, על AMARO ART לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נושא תקנון זה או איכותם.

25. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי AMARO ART לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.

26. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותו של AMARO ART ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידו, מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש על ידי הלקוח.

27. הלקוח מתחייב לשפות את AMARO ART על כל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הלקוח בקשר לשירותים הניתנים לו על ידיו, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי הזמנת השירות מהאתר ו/או תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני, וכן בגין שכר טרחה של עו"ד והוצאות משפטיות עקב הפרת התחייבויות מצד הלקוח בכל אחד מסעיפי הזמנת השירות ו/או תקנון זה.

ביטול ההתקשרות

28. AMARO ART רשאי לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, ללא צורך לנמק, על ידי מתן הודעה בכתב בת 14 ימים.

29. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי AMARO ART לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל אחד מהקרים המפורטים להלן (1) הלקוח לא שילם ל AMARO ART תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל ממנו ולאחר שקיבל הודעה על כך; (2) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים; (3) הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי ההתקשרות האחרים.

עגלת קניות
Scroll to Top

קטלוג חנויות אונליין 2024

אפשרויות שונות לעיצוב חנויות אונליין – ניתן כמובן להתאים תמונות צבעים ולשחק עם האלמנטים העיצוביים בתוך התבנית הקיימת.
ניתן ללחוץ על מספר הקטלוג כדי לראות איך העמוד נראה.

בונוס קטן ממני

הירשמו לעדכונים ומבצעים
וקבלו קופון בשווי 5%
לרכישות באתר